БАЛКАН АД - Ловеч

 

Общо събрание на акционерите
на 01.04.2010 г.

1. Протокол от OС на акционерите;
2. Пълномощно;
3. Удостоверение за гласовете по т. 1 от Дневния ред.

Извънредно ОСА на 01.04.2010 г.

1. Покана за свикване на извънредно ОСА;
2. Писмени материали за ОСА;
3. Протокол от заседание на съвета на директорите за свикване на ОСА;
4. Образец на пълномощно за участие в ОСА.

бщо събрание на акционерите на 17.12.2009 г.

Протокол от ОСА
Вътрешна информация за смяна на одитора

Извънредно ОСА на 17.12.2009 г.

1. Покана за свикване на извънредно ОСА;
2. Писмени материали за ОСА;
3. Автобиографии на членовете на Одитния комитет;
4. Протокол от заседание на съвета на директорите за свикване на ОСА;
5. Образец на пълномощно за участие в ОСА.

Общо събрание на акционерите

1. Протокол от ОСА - 15.05.2009 г.
2. Списък присъствали акционери
3. Уведомление по ЗППЦК


Предстоящо ОСА

1. Покана за свикване на ОСА.
2. Материали за ОСА - Проекти за решения.
3. Одитиран годишен отчет.
4. Доклад за дейността.
5. Одиторски доклад.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
7. Автобиографии на кандидатите за членове на СД.
8. Автобиографии на кандидатите за членове на Одитния комитет.
9. Пълномощно за участие в ОСА.