WELCOME!
Please choose your field of interest and look around!

Forklift Trucks & Parts
Forklift Trucks & Parts
Balkanvelo AD
Balkanvelo AD
Closed electricity distribution system of Balkan AD
Closed electricity distribution system of Balkan AD
Hotel Balkan
Hotel Balkan

Важна информация

Финансирано от Европейския съюз. NextGenerationEU

На 10.04.2023 г. БАЛКАН АД започна изпълнение на проект, съгласно договор BG-RRP-3.004-0695 „Технологична модернизация в предприятието“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация.

Продължителността на проекта е 12 месеца (до 10.04.2024 г.).

Проектът е на обща стойност 270 000 лв., от които 50% под формата на безвъзмездна финансова помощ или 135 000 лв., представляващи 100% финансиране от Европейски съюз – NextGenеrationEU чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на БАЛКАН АД, която ще бъде постигната чрез доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологичен струг с ЦПУ.

В резултат на изпълнението на проекта ще увеличим обема произвеждани изделия чрез металообработка, без да нанасяме вреди на околната среда, с оптимално използване на ценния ресурс метал и оптимална себестойност.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз - NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАЛКАН АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.